Podcast markkinointi – Mihin yritys voi hyödyntää podcastia?

Yritys voi hyödyntää podcastia esimerkiksi brändi- ja tuotemarkkinointiinsa, työnantajamielikuvansa rakentamiseen sekä yhteiskuntavastuunsa osoittamiseen.

Tuesday, 7. January, 2020
Marena Ahonen
Mihin yritys voi hyödyntää podcastia?

Podcast on erinomainen, mutta alihyödynnetty markkinoinnin sekä viestinnän kanava. Toisin kuin monet muut markkinoinnin keinot, podcast sarjat lumoaa ja sitoo kuuntelijan pitkäksi aikaa ja on siksi erityisen tehokas kanava luomaan pysyviä, vahvoja suhteita kuuntelijoihin.

Kanavana podcast markkinointi onkin ketterä, ja sitä voi soveltaa moneen eri tarkoitukseen. Yri­tys voi hyö­dyn­tää pod­cas­tia esi­mer­kik­si brän­di- ja tuo­te­mark­ki­noin­tiin­sa, työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van­sa ra­ken­ta­mi­seen tai vaikka yh­teis­kun­ta­vas­tuun­sa osoit­ta­mi­seen.

Podcast sisältömarkkinointi saa poik­keuk­sel­li­sen hy­vän ot­teen vas­taa­not­ta­jas­taan ver­rat­tu­na mui­hin vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­ka­na­viin, sil­lä yh­tä pod­cast-jak­soa kuun­nel­laan kes­ki­mää­rin 18 mi­nuut­tia.

Tä­mä tar­koit­taa, et­tä yk­si tuo­tan­to­kau­si voi saa­da kuu­li­jan huo­mion jo­pa tun­tien ajak­si – hyvin suunniteltu ja tuotettu podcast saavuttaa täl­lä ajal­la jo pal­jon.

Pod­cast markkinointi te­hoaa myyn­ti­sup­pi­lon kär­jes­sä

Pod­cast ei niin­kään ole väy­lä tun­net­ta­vuu­den kas­vat­ta­mi­seen vaan po­ten­tiaa­li­sen asia­kas­suh­teen sy­ven­tä­mi­seen. Tä­hän pod­cast tar­joaa ai­nut­laa­tui­sen ta­van juu­ri sik­si, et­tä yk­sit­täi­nen kuun­te­li­ja voi kuun­nel­la jo­pa tun­te­ja yh­tä pod­cas­tia. Sen vuok­si pod­cast so­pii­kin eri­tyi­sen hy­vin myyn­ti­sup­pi­lon vii­mei­seen osaan, jos­sa po­ten­tiaa­li­nen asia­kas kään­ne­tään asiak­kaak­si. 

Kuun­te­li­ja ha­keu­tuu pod­cas­tin ää­rel­le saa­dak­seen kai­paa­maan­sa viih­det­tä, op­pia tai tie­toa. Hän on ai­dos­ti kiin­nos­tu­nut kuu­le­mas­taan ja on sik­si al­tis va­kuut­tu­maan pod­cas­tin sa­no­mas­ta. Täl­löin pod­cast saa oi­van mah­dol­li­suu­den oh­ja­ta kuun­te­li­jaa koh­ti toi­vot­tua pää­tös­tä: tuot­teen tai pal­ve­lun os­toa.

Pod­cas­til­la ei siis kan­na­ta­kaan ta­voi­tel­la mil­joo­nay­lei­söä vaan juu­ri oi­kei­ta kuu­li­joi­ta. Pod­cas­tin te­ho pe­rus­tuu ni­me­no­maan oi­kein ra­jat­tuun kuu­li­ja­kun­taan ja si­tä pu­hut­te­le­vaan si­säl­töön, jol­loin kuun­te­li­jan ja pod­cas­tin vä­lil­le muo­dos­tuu tii­viis yh­teys. Vaik­ka pod­cast ei ole mas­sa­me­dia, se voi sil­ti hel­pos­ti ta­voit­taa kym­me­niä tu­han­sia suo­ma­lai­sia.

Rakenna podcastilla yrityksen työnantajamielikuvaa

Pod­cast on myös mai­nio kei­no ra­ken­taa työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaa. Yk­si yri­tyk­sen tär­keim­mis­tä myyn­ti­val­teis­ta on sen hen­ki­lös­tön am­mat­ti­tai­to. Par­haat työn­te­ki­jät ha­keu­tu­vat par­hail­le työ­nan­ta­jil­le, ja näin ol­len huip­pu­työ­nan­ta­jien yri­tys­toi­min­ta hyö­tyy huip­pu­työn­te­ki­jöis­tä. 

Pod­cas­tin avul­la yri­tys voi konk­reet­ti­ses­ti ja te­hok­kaas­ti vies­tiä ar­vois­taan ja toi­min­ta­ta­vois­taan po­ten­tiaa­li­sil­le työn­ha­ki­joil­le. Jos yh­des­sä puo­len tun­nin jak­sos­sa eh­tii ker­toa pal­jon, niin mi­tä eh­tii­kään tuo­tan­to­kau­des­sa!

Sa­mas­ta syys­tä pod­cast so­pii myös yri­tyk­sen yh­teis­kun­ta­vas­tuun osoit­ta­mi­seen. Sen kans­sa on kui­ten­kin ol­ta­va tark­ka­na, sil­lä kuu­li­jat ovat kriit­ti­siä: yh­teis­kun­ta­vas­tuun osoit­ta­mi­sen ja ar­vois­ta pu­hu­mi­sen on ol­ta­va ai­toa, fak­ta­poh­jais­ta ja us­kot­ta­vaa. 

Pod­cast on myös mai­nio väy­lä vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tiin. Suo­si­tun vai­kut­ta­jan hos­taa­mas­sa pod­cas­tis­sa yri­tys hyö­tyy vai­kut­ta­jan jo ole­mas­sa ole­vas­ta hen­ki­löb­rän­dis­tä ja ylei­sös­tä. Myös niin kutsutun “Influencer markkinoinnin” hyödyn eh­to­na on tie­tys­ti se, et­tä vai­kut­ta­jan hen­ki­löb­rän­di so­pii yri­tyk­sen brän­diin ja hä­nen ylei­sön­sä on yri­tyk­sen koh­dey­lei­söä.

Haluatko tietää, ketkä Suomessa kuuntelevat podcasteja? Lataa oppaamme suomalaisten podcastien kuuntelijaprofiilista!

Kommentit
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Mistä menestyvä podcast rakentuu?
Lataa ilmainen oppaamme hyvän podcastin anatomiasta.
Lataa opas täältä. Ei kiitos