Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä 

Genopcon Oy

Yhteystiedot: 
Hyhkynkatu 7 A 1 
33270 Tampere 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Juhani Pajunen 
Hyhkynkatu 7 A 1
33270 Tampere 
juhani@podcastmedia.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Juhani Pajunen 
Hyhkynkatu 7 A 1
33270 Tampere 
juhani@podcastmedia.fi

2. Rekisteröidyt 

Rekisteriin merkitään Genopcon Oy:n asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat eli prospektit, yhteistyökumppanit sekä muut sidosryhmät.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisterin pitämisen peruste:

 • henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakas-, prospekti- tai yhteistyösuhteen perusteella
 • henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

 • asiakas- tai prospektisuhteen hoitaminen
 • sidosryhmäsuhteiden hoitaminen
 • palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot

 • nimi
 • yritys tai organisaatio
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero


Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista
 • tiedot tuotteista tai palveluista, johon rekisteröity on osoittanut kiinnostusta
 • yhteydenpito asiakas, prospekti- tai sidosryhmiin

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseeninfo@podcastmedia.fi

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta tai prospektilta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • sidosryhmiltä itseltään yhteydenpidossa
 • asiakkaalta tai prospektilta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Genopcon Oy:n ulkopuolelle.  

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: Mailchimp, Salesforce.

8. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään asiakkuus- tai yhteistyösuhteen keston ajan tai niin kauan kuin rekisteröity on prospektina.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.  

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.