Suomalainen podcast tavoittaa oikeat kuulijat

Tuesday, 14. januaryta 2020 / Juhani Pajunen

Kes­ki­mää­rin suo­ma­lai­set pod­cas­tit saa­vut­ta­vat noin 3 000 kuun­te­lu­ker­taa, mut­ta hy­vin tuo­tet­tu pod­cast voi sil­ti ol­la kuun­te­lu­me­nes­tys. Vaikka suo­ma­lai­nen pod­cast ei ole mas­sa­me­dia, voi hy­vin kapeankin ai­heen pod­cast saa­da yli 10 000 kuun­te­lua. Tässä blogitekstissä luonnehdimme podcast mediaa sekä markkinointia ja selvitämme kenen tavoittamiseen podcast sopii parhaiten.

Te­le­vi­sio- tai ra­dio­mai­nok­sel­la ta­voi­tat lä­hes var­mas­ti enem­män ih­mi­siä kuin pod­cas­til­la. Siis­pä jos tui­jo­te­taan pelk­kää pod­cas­til­la saa­vu­tet­tu­jen kon­tak­tien mää­rää tai hin­taa, ek­sy­tään pod­cas­tin te­hok­kuu­den po­lul­ta. Jät­tiy­lei­sön si­jaan pod­cas­til­la kan­nat­taa ta­voi­tel­la juu­ri oi­kei­ta kuu­li­joi­ta.

Pod­cast markkinointi on vahvimmillaan sii­nä myyn­ti­sup­pi­lon vai­hees­sa, kun po­ten­tiaa­li­sen asiak­kaan tie­toi­suut­ta sy­ven­ne­tään vah­vak­si kiin­nos­tuk­sek­si ja hän­tä oh­ja­taan koh­ti os­to­pää­tös­tä.

Podcast tavoittaa massojen sijaan juuri oikeat kuulijat

Suo­ma­lai­sen pod­cas­tin te­ho ei siis pe­rus­tu sii­hen, et­tä se ta­voit­tai­si kaik­ki suo­ma­lai­set vaan sii­hen, et­tä se ta­voit­taa juu­ri oi­keat suo­ma­lai­set. Si­tä kuun­te­le­vat sel­lai­set hen­ki­löt, jot­ka ovat ai­dos­ti kiin­nos­tu­nei­ta pod­cas­tin si­säl­lös­tä. Kuun­te­li­ja ha­keu­tuu juu­ri ky­sei­sen pod­cas­tin ää­rel­le saa­dak­seen kai­paa­maan­sa viih­det­tä, op­pia tai tie­toa.

Kuun­te­li­jan ja pod­cas­tin vä­lil­le muo­dos­tuu­kin ai­nut­laa­tui­nen suh­de. Suo­ma­lai­sia pod­cas­te­ja kuun­nel­laan kes­ki­mää­rin pe­rä­ti 18 mi­nuut­tia ker­ral­laan. 60–80 pro­sent­tia kuun­te­li­jois­ta kuun­te­lee pod­cast-jak­son lop­puun saak­ka, ja yk­si kuun­te­li­ja kuun­te­lee kes­ki­mää­rin noin puo­let sar­jan jak­sois­ta. Tyy­pil­li­nen kuun­te­li­ja kuu­lee siis pod­cas­tin asiaa jo­pa yli kah­den tun­nin ajan.

Mark­ki­noi­jan teh­tä­väk­si jää päät­tää, ar­vos­taa­ko hän enem­män ta­voi­tet­tu­jen hen­ki­löi­den mää­rää vai ta­voi­tet­tu­jen hen­ki­löi­den asia­kas­po­ten­tiaa­lia. Lue täältä lisää siitä, miksi podcast on tehokasta viestintää.

Suomalainen podcast tavoittaa aikuisia 

Pod­cas­tia saa­te­taan hel­pos­ti ereh­tyä pi­tä­mään vain nuo­ri­so­me­dia­na. Tä­mä ei kui­ten­kaan pi­dä paik­kan­sa – it­se asias­sa eni­ten pod­cas­te­ja kuun­te­le­vat 25–55-vuo­tiaat. Suo­men suo­si­tuim­mat pod­cas­tit ovat ra­dio-oh­jel­mia se­kä pod­cas­te­ja, jot­ka kä­sit­te­le­vät sek­siä tai ur­hei­lua tai poh­jau­tu­vat täy­sin hos­tiin. RadioMedian tutkimuksen mukaan yhteensä eniten Suomessa kuunnellaan uutis- ja ajankohtaispodeja. Lataa oppaamme suomalaisten podcastien kuuntelijaprofiilista täällä. 

Pod­cas­tien suo­sio on jat­ku­vas­sa kas­vus­sa, ja sik­si myös pod­cast-tar­jon­taa on ko­ko ajan enem­män. Kes­ki­mää­rin yh­tä pod­cas­tia kuun­nel­laan noin 3 000 ker­taa, mut­ta tä­mä on to­ki kes­kiar­vo­lu­ku, jon­ka mo­lem­min puo­lin on myös ää­ri­päi­tä.

Suunniteltu, käsikirjoitettu ja markkinoitu podcast menestyy

Vaikka podcast on viestinnän muotona usein helpommin lähestyttävä kuin esimerkiksi video tai televisiosarja, vaatii hyvä suomalainen podcast enemmän kuin vain mikin, vision ja hostin. Menestynyt ja tuloksekas podcast on yhdistelmä laadukasta tuotantoa, vaikuttajaverkostoa, huippuhostia, suunnittelua, käsikirjoitusta sekä markkinointia.

Reseptimme hittipodcastin tekemiseen löydät täältä.

Ammattilaisten suunnittelema, tuottama sekä markkinoima podcast voi tavoittaa suuriakin määriä kuulijoita. Tuo­tan­nos­sam­me on esimerkiksi jo­pa yli 100 000 kuun­te­lun pod­cas­te­ja, oi­kein teh­ty­nä ja mark­ki­noi­tu­na niin sa­not­tu bis­nes­po­di­kin voi ol­la kuun­te­lu­me­nes­tys. Olem­me myös to­dis­ta­neet, mi­ten erit­täin ra­ja­tul­le ylei­söl­le tuo­tet­tu pod­cast on saa­vut­ta­nut yli 10 000 kuu­li­jaa – juu­ri oi­keaa kuu­li­jaa.

Haluatko tietää, ketkä Suomessa kuuntelevat podcasteja? Lataa maksuton oppaamme suomalaisten podcastien kuuntelijaprofiilista täällä!

Vanhemmat artikkelit

Kaupallinen yhteistyö podcastissa: näin vältät sudenkuopat

Kaupallinen yhteistyö podcastissa: näin vältät sudenkuopat

Pod­cas­tit ovat tren­dik­käi­tä, mut­ta pelk­kä hy­pe ei au­ta, kun ta­voit­tee­na on kau­pal­li­nen yh­teis­työ tai podcastilla tienaaminen. Blogissa listaan vii­si ylei­sin­tä su­den­kuop­paa kau­pal­li­sen yh­teis­työn mat­kal­la.

Lue koko artikkeli

Vaikuttaja, haaveiletko omasta podcastista?

Miten saada kaupallinen yhteistyö – Vaikuttaja, harkitse podcastia.

Kaupalliset yhteistyöt ovat vaikuttajien sekä sosiaalisten kanavien arkea, ja näihin törmääkin päivittäin useissa sosiaalisen median kanavissa. Vaikuttajamarkkinoinnin kanavia on kuitenkin muitakin kuin Instagram tai YouTube, nimemme mukaisesti Suomen Podcastmedialla olemme erikoistuneet podcast tuotantoon sekä vaikuttajamarkkinointiin kaupallisin podcastein. Vaikuttaja, mikäli harkitset kaupallista yhteistyötä, pidä mielessä myös podcastmedia!

Lue koko artikkeli

Ota yh­teyt­tä

Suo­men Pod­cast­me­dia
in­[email protected]­cast­me­dia.fi
045 130 4830