Kolme syytä siihen, miksi podcast on ainutlaatuinen media

Friday, 10. januaryta 2020 / Marena Ahonen

Tässä blogitekstissä listaamme kolme tärkeintä syytä siihen, miksi podcast on ainulaatuinen media. 

1. Podcastin kuuntelijat ovat hyvin sitoutuneita

Kuun­te­li­jan ja pod­cas­tin vä­lil­le muo­dos­tuu ai­nut­laa­tui­nen suh­de. Pod­cas­tia kuun­nel­laan kes­ki­mää­rin pe­rä­ti 18 mi­nuut­tia ker­ral­laan. 60–80 prosenttia kuuntelijoista kuun­te­lee podcast-jakson loppuun saakka, ja yksi kuuntelija kuuntelee keskimäärin noin puo­let sar­jan jak­sois­ta. Tyypillinen kuuntelija kuulee siis asiaasi jopa yli kahden tunnin ajan. 

Kuuntelija hakeutuu podcastin äärelle saadakseen kaipaamaansa viihdettä, oppia tai tietoa. Hän on aidosti kiinnostunut kuulemastaan ja on siksi altis vakuuttumaan podcastin sanomasta. 

2. Podcastia kuunnellaan tilanteissa, joihin muut mediat eivät pääse

Podcasteja kuunnellaan kotitöissä, liikenteessä, töissä, opiskellessa ja liikkuessa. Podcast pääsee siis sellaisiin tilanteisiin, joihin muut mediat eivät yleensä pääse. 

Lisäksi podcastia kuunnellaan lähes aina kuulokkeilla – omassa keskittymisen kuplassa.  

3. Podcast sopii moneen tarkoitukseen

Podcast so­pii esimerkiksi vai­kut­ta­ja­vies­tin­tään, aja­tus­joh­ta­juu­teen, hen­ki­löb­rän­däyk­seen se­kä työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van luo­mi­seen.

Podcastilla ei kannata tavoitella miljoonayleisöä vaan juuri oikeita kuulijoita. Podcastin teho perustuu nimenomaan oikein rajattuun kuulijakuntaan ja sitä puhuttelevaan sisältöön, jolloin podcastilla on oiva mahdollisuus vakuuttaa kuulija sanomallaan. 

Vanhemmat artikkelit

Miksi hyvä podcast on tehokasta viestintää? 

Hyvä podcast luo kuulijaansa ainutlaatuisen suhteen, josta monet muut mediat voivat vain uneksia. Podcast saa kuulijan huomion omakseen jopa tunneiksi.

Lue koko artikkeli

Podcast markkinointi – Mihin yritys voi hyödyntää podcastia?

You­tu­be, Facebook, Ins­tag­ram… Yri­tys­ten vies­tin­näs­tä vas­taa­vat hen­ki­löt ui­vat jat­ku­vas­sa uu­sien vies­tin­tä­muo­to­jen vir­ras­sa, jos­sa pi­täi­si pys­tyä te­ke­mään va­lin­to­ja ja pää­tök­siä. Mik­si ja mi­hin tar­koi­tuk­seen yri­tyk­sen kan­nat­taa va­li­ta pod­cast?

Lue koko artikkeli

Ota yh­teyt­tä

Suo­men Pod­cast­me­dia
in­[email protected]­cast­me­dia.fi
045 130 4830