Miten saada kaupallinen yhteistyö – Vaikuttaja, harkitse podcastia.

Teemme kahdenlaista yhteistyötä vaikuttajien kanssa. Ensinnäkin etsimme jatkuvasti asiakkaidemme podcasteihin sopivia vaikuttajia. Toiseksi kaupallistamme ja tuotamme vaikuttajien omia podcasteja. Podcasteissamme ovat esiintyneet esimerkiksi sijoitusbloggari Jasmin Hamid, tubettaja-artisti Tuure Boelius, sijoitusbloggari Julia Thurén, bloggaaja Natalia Salmela, visionääri Peter Vesterbacka sekä radiojuontaja Jenni Alexandrova.

Friday, 10. January, 2020
Juhani Pajunen

Teem­me kah­den­lais­ta yh­teis­työ­tä vai­kut­ta­jien kans­sa. En­sin­nä­kin et­sim­me jat­ku­vas­ti asiak­kai­dem­me pod­cas­tei­hin so­pi­via vai­kut­ta­jia. Toi­sek­si kau­pal­lis­tam­me ja tuo­tam­me vai­kut­ta­jien omia pod­cas­te­ja. Pod­cas­teis­sam­me ovat esiin­ty­neet esi­mer­kik­si si­joi­tusb­log­ga­ri Jas­min Ha­mid, tu­bet­ta­ja-ar­tis­ti Tuu­re Boe­lius, si­joi­tusb­log­ga­ri Ju­lia Thurén, blog­gaa­ja Na­ta­lia Sal­me­la, vi­sio­nää­ri Pe­ter Ves­ter­bac­ka se­kä ra­dio­juon­ta­ja Jen­ni Ale­xand­ro­va. 

Suo­mes­sa vai­kut­ta­ja­vies­tin­näs­sä ja -mark­ki­noin­nis­sa on kes­ki­tyt­ty pääo­sin nuo­ri­so­vai­kut­ta­jiin, vaik­ka vai­kut­ta­jia on yh­tä lail­la myös ai­kui­sil­le – täs­tä esi­merk­ki­nä mai­nit­ta­koon bis­nes­vai­kut­ta­jat. Näin ol­len myös kau­pal­li­set yh­teis­työ­kump­pa­nit voi­vat ol­la lä­hes mil­tä ta­han­sa alal­ta, eli vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia voi­vat hyö­dyn­tää muut­kin kuin vain esi­mer­kik­si kos­me­tiik­ka- tai vaa­te­fir­mat. 

Tie­däm­me, et­tä me­nes­tys­po­di vaa­tii tun­ne­tun hos­tin ja tun­ne­tut vie­raat, joil­la on oma si­tou­tu­nut ylei­sön­sä. Sik­si et­sim­me jat­ku­vas­ti so­pi­via vai­kut­ta­jia hos­teik­si ja vie­raik­si asiak­kai­dem­me pod­cas­tei­hin. Näis­sä vai­kut­ta­jayh­teis­töis­sä vai­kut­ta­jat pää­se­vät val­miik­si suun­ni­tel­tuun pod­cas­tiin ker­to­maan asian­tun­te­muk­ses­taan tai ko­ke­muk­sis­taan, osal­lis­tu­maan kes­kus­te­luun tai ve­tä­mään si­tä se­kä kas­vat­ta­maan omaa ylei­söään.

Podcast-talo takaa sujuvan vaikuttajayhteistyön

Olem­me myös mu­ka­na kau­pal­lis­ta­mas­sa ja tuot­ta­mas­sa vai­kut­ta­jien omia pod­cas­te­ja. Po­daa­jal­le kau­pal­lis­ten neu­vot­te­lu­jen käy­mi­nen voi ol­la ras­kas myyn­tip­ro­ses­si. Mo­ni yl­lät­tyy sii­tä, et­tä pel­kän jul­ki­suu­den tai nä­ky­vyy­den myy­mi­nen ei rii­tä vaan pi­tää myös pys­tyä pe­rus­te­le­maan, mi­ten yh­teis­työ hyö­dyt­tää asiak­kaan lii­ke­toi­min­taa. On­ko tar­koi­tuk­se­na esi­mer­kik­si saa­da si­vu­kä­vi­jöi­tä, lii­de­jä tai tar­jous­pyyn­tö­jä tai nos­taa yri­tyk­sen tuot­tei­den os­toa har­kit­se­vien mää­rää? En­tä mi­ten pod­cast ni­vou­tuu osak­si muu­ta mark­ki­noin­tia? 

Kau­pal­lis­ten yh­teis­töi­den syn­nyt­tä­mi­nen vaa­tii siis myyn­nin osaa­mis­ta se­kä sy­väl­lis­tä lii­ke­toi­min­nan ym­mär­rys­tä. Mo­ni po­daa­ja te­kee­kin yh­teis­työ­tä vai­kut­ta­ja­toi­mis­to­jen kans­sa. Suo­men Pod­cast­me­dial­la etu­nam­me on se, et­tä olem­me eri­kois­tu­neet puh­taas­ti pod­cas­tei­hin: tun­nem­me pod­cas­tin ana­to­mian ja tie­däm­me, mi­ten se myy­dään kump­pa­neil­le.

Pod­cas­tin voi kau­pal­lis­taa useal­la eri ta­val­la – esi­mer­kik­si pre- tai mid-roll-mai­nok­sil­la. Tuottamissamme kaupallisissa podcasteissa kes­ki­tym­me sy­viin si­säl­töyh­teis­töi­hin, jois­sa asiak­kai­dem­me lii­ke­toi­min­nan ym­mär­tä­mi­nen vie to­ki pal­jon ai­kaa mut­ta jois­sa toi­saal­ta myös liik­ku­vat par­haim­mat eu­rot niin vaikuttajalle, kuin yritykselle tai järjestölle.

Podcast on 2020-luvun vaikuttajaviestinnän kärkimedia

Mo­net vies­tin­nän ja mark­ki­noin­nin am­mat­ti­lai­set ovat uu­moil­leet pod­cas­tien suo­sion jat­ka­van kas­vuaan lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa. Mie­len­kiin­tois­ta pod­cas­tien kas­va­vas­sa suo­sios­sa on se, et­tä nii­den kuu­li­ja­mää­rät kas­va­vat lä­hes kaik­kien ikä­ryh­mien kes­kuu­des­sa. Pod­cas­tit ovat siis saa­vut­ta­neet poik­keuk­sel­li­sen ase­man ver­rat­tu­na esi­mer­kik­si mo­neen so­siaa­li­sen me­dian ka­na­vaan, joi­den käyt­tä­jä­kun­taa mää­rit­te­lee mo­nes­ti vah­vas­ti ikä.  

Pod­cast on yk­si 2020-lu­vun tär­keim­piä me­dioi­ta ja eri­tyi­ses­ti tär­keim­piä vai­kut­ta­ja­vies­tin­nän muo­to­ja. Ku­ten muus­sa­kin vai­kut­ta­ja­vies­tin­näs­sä, myös pod­cas­tien ta­pauk­ses­sa ylei­sö hy­väk­syy kau­pal­li­sen yh­teis­työn: se on ny­ky­päi­vää ja kuun­te­li­jat ym­mär­tä­vät, mik­si si­tä tar­vi­taan. Po­daa­jal­le on kui­ten­kin eh­dot­to­man tär­keää, et­tä yh­teis­työ on ai­toa se­kä so­pii juu­ri ky­sei­seen pod­cas­tiin ja hen­ki­löb­rän­diin – yh­teis­työ ei saa tun­tua pääl­le lii­ma­tul­ta tai vain ra­han ta­kia teh­dyl­tä. Kau­pal­li­nen si­säl­tö pi­tää myös sel­väs­ti mer­ki­tä erik­seen muus­ta si­säl­lös­tä.

Haluatko liittyä vaikuttajaverkostoomme? Ota yhteyttä, ja kerro meille podcast-unelmistasi! Lataa myös ilmainen oppaamme siitä, miten podcastilla voi tienata.

Kommentit
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Mistä menestyvä podcast rakentuu?
Lataa ilmainen oppaamme hyvän podcastin anatomiasta.
Lataa opas täältä. Ei kiitos