Miten saada kaupallinen yhteistyö – Vaikuttaja, harkitse podcastia.

Friday, 10. januaryta 2020 / Juhani Pajunen

Kaupalliset yhteistyöt ovat vaikuttajien sekä sosiaalisten kanavien arkea, ja näihin törmääkin päivittäin useissa sosiaalisen median kanavissa. Vaikuttajamarkkinoinnin kanavia on kuitenkin muitakin kuin Instagram tai YouTube, nimemme mukaisesti Suomen Podcastmedialla olemme erikoistuneet podcast tuotantoon sekä vaikuttajamarkkinointiin kaupallisin podcastein. Vaikuttaja, mikäli harkitset kaupallista yhteistyötä, pidä mielessä myös podcastmedia!

Teem­me kah­den­lais­ta yh­teis­työ­tä vai­kut­ta­jien kans­sa. En­sin­nä­kin et­sim­me jat­ku­vas­ti asiak­kai­dem­me pod­cas­tei­hin so­pi­via vai­kut­ta­jia. Toi­sek­si kau­pal­lis­tam­me ja tuo­tam­me vai­kut­ta­jien omia pod­cas­te­ja. Pod­cas­teis­sam­me ovat esiin­ty­neet esi­mer­kik­si si­joi­tusb­log­ga­ri Jas­min Ha­mid, tu­bet­ta­ja-ar­tis­ti Tuu­re Boe­lius, si­joi­tusb­log­ga­ri Ju­lia Thurén, blog­gaa­ja Na­ta­lia Sal­me­la, vi­sio­nää­ri Pe­ter Ves­ter­bac­ka se­kä ra­dio­juon­ta­ja Jen­ni Ale­xand­ro­va. 

Suo­mes­sa vai­kut­ta­ja­vies­tin­näs­sä ja -mark­ki­noin­nis­sa on kes­ki­tyt­ty pääo­sin nuo­ri­so­vai­kut­ta­jiin, vaik­ka vai­kut­ta­jia on yh­tä lail­la myös ai­kui­sil­le – täs­tä esi­merk­ki­nä mai­nit­ta­koon bis­nes­vai­kut­ta­jat. Näin ol­len myös kau­pal­li­set yh­teis­työ­kump­pa­nit voi­vat ol­la lä­hes mil­tä ta­han­sa alal­ta, eli vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia voi­vat hyö­dyn­tää muut­kin kuin vain esi­mer­kik­si kos­me­tiik­ka- tai vaa­te­fir­mat. 

Tie­däm­me, et­tä me­nes­tys­po­di vaa­tii tun­ne­tun hos­tin ja tun­ne­tut vie­raat, joil­la on oma si­tou­tu­nut ylei­sön­sä. Sik­si et­sim­me jat­ku­vas­ti so­pi­via vai­kut­ta­jia hos­teik­si ja vie­raik­si asiak­kai­dem­me pod­cas­tei­hin. Näis­sä vai­kut­ta­jayh­teis­töis­sä vai­kut­ta­jat pää­se­vät val­miik­si suun­ni­tel­tuun pod­cas­tiin ker­to­maan asian­tun­te­muk­ses­taan tai ko­ke­muk­sis­taan, osal­lis­tu­maan kes­kus­te­luun tai ve­tä­mään si­tä se­kä kas­vat­ta­maan omaa ylei­söään.

Podcast-talo takaa sujuvan vaikuttajayhteistyön

Olem­me myös mu­ka­na kau­pal­lis­ta­mas­sa ja tuot­ta­mas­sa vai­kut­ta­jien omia pod­cas­te­ja. Po­daa­jal­le kau­pal­lis­ten neu­vot­te­lu­jen käy­mi­nen voi ol­la ras­kas myyn­tip­ro­ses­si. Mo­ni yl­lät­tyy sii­tä, et­tä pel­kän jul­ki­suu­den tai nä­ky­vyy­den myy­mi­nen ei rii­tä vaan pi­tää myös pys­tyä pe­rus­te­le­maan, mi­ten yh­teis­työ hyö­dyt­tää asiak­kaan lii­ke­toi­min­taa. On­ko tar­koi­tuk­se­na esi­mer­kik­si saa­da si­vu­kä­vi­jöi­tä, lii­de­jä tai tar­jous­pyyn­tö­jä tai nos­taa yri­tyk­sen tuot­tei­den os­toa har­kit­se­vien mää­rää? En­tä mi­ten pod­cast ni­vou­tuu osak­si muu­ta mark­ki­noin­tia? 

Kau­pal­lis­ten yh­teis­töi­den syn­nyt­tä­mi­nen vaa­tii siis myyn­nin osaa­mis­ta se­kä sy­väl­lis­tä lii­ke­toi­min­nan ym­mär­rys­tä. Mo­ni po­daa­ja te­kee­kin yh­teis­työ­tä vai­kut­ta­ja­toi­mis­to­jen kans­sa. Suo­men Pod­cast­me­dial­la etu­nam­me on se, et­tä olem­me eri­kois­tu­neet puh­taas­ti pod­cas­tei­hin: tun­nem­me pod­cas­tin ana­to­mian ja tie­däm­me, mi­ten se myy­dään kump­pa­neil­le.

Pod­cas­tin voi kau­pal­lis­taa useal­la eri ta­val­la – esi­mer­kik­si pre- tai mid-roll-mai­nok­sil­la. Tuottamissamme kaupallisissa podcasteissa kes­ki­tym­me sy­viin si­säl­töyh­teis­töi­hin, jois­sa asiak­kai­dem­me lii­ke­toi­min­nan ym­mär­tä­mi­nen vie to­ki pal­jon ai­kaa mut­ta jois­sa toi­saal­ta myös liik­ku­vat par­haim­mat eu­rot niin vaikuttajalle, kuin yritykselle tai järjestölle.

Podcast on 2020-luvun vaikuttajaviestinnän kärkimedia

Mo­net vies­tin­nän ja mark­ki­noin­nin am­mat­ti­lai­set ovat uu­moil­leet pod­cas­tien suo­sion jat­ka­van kas­vuaan lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa. Mie­len­kiin­tois­ta pod­cas­tien kas­va­vas­sa suo­sios­sa on se, et­tä nii­den kuu­li­ja­mää­rät kas­va­vat lä­hes kaik­kien ikä­ryh­mien kes­kuu­des­sa. Pod­cas­tit ovat siis saa­vut­ta­neet poik­keuk­sel­li­sen ase­man ver­rat­tu­na esi­mer­kik­si mo­neen so­siaa­li­sen me­dian ka­na­vaan, joi­den käyt­tä­jä­kun­taa mää­rit­te­lee mo­nes­ti vah­vas­ti ikä.  

Pod­cast on yk­si 2020-lu­vun tär­keim­piä me­dioi­ta ja eri­tyi­ses­ti tär­keim­piä vai­kut­ta­ja­vies­tin­nän muo­to­ja. Ku­ten muus­sa­kin vai­kut­ta­ja­vies­tin­näs­sä, myös pod­cas­tien ta­pauk­ses­sa ylei­sö hy­väk­syy kau­pal­li­sen yh­teis­työn: se on ny­ky­päi­vää ja kuun­te­li­jat ym­mär­tä­vät, mik­si si­tä tar­vi­taan. Po­daa­jal­le on kui­ten­kin eh­dot­to­man tär­keää, et­tä yh­teis­työ on ai­toa se­kä so­pii juu­ri ky­sei­seen pod­cas­tiin ja hen­ki­löb­rän­diin – yh­teis­työ ei saa tun­tua pääl­le lii­ma­tul­ta tai vain ra­han ta­kia teh­dyl­tä. Kau­pal­li­nen si­säl­tö pi­tää myös sel­väs­ti mer­ki­tä erik­seen muus­ta si­säl­lös­tä.

Haluatko liittyä vaikuttajaverkostoomme? Ota yhteyttä, ja kerro meille podcast-unelmistasi! Lataa myös ilmainen oppaamme siitä, miten podcastilla voi tienata.

Vanhemmat artikkelit

Millaisia podcasteja Suomessa kuunnellaan?

Millaisia podcasteja Suomessa kuunnellaan?

Suomen suosituimmat podcastit ovat radio-ohjelmia, käsittelevät seksiä tai urheilua tai pohjautuvat täysin hostiin.

Lue koko artikkeli

Kolme syytä siihen, miksi podcast on ainutlaatuinen media

Kolme syytä siihen, miksi podcast on ainutlaatuinen media

Tässä blogitekstissä listaamme kolme tärkeintä syytä siihen, miksi podcast on ainulaatuinen media. 

Lue koko artikkeli

Ota yh­teyt­tä

Suo­men Pod­cast­me­dia
in­[email protected]­cast­me­dia.fi
045 130 4830