Kaupallinen yhteistyö podcastissa

Podcastit ovat trendikkäitä, mutta pelkkä hype ei auta, kun tavoitteena on kaupallinen yhteistyö. Listaan viisi yleisintä sudenkuoppaa kaupallisen yhteistyön matkalla.

Tuesday, 14. January, 2020
Juhani Pajunen
Kaupallinen yhteistyö podcastissa: näin vältät sudenkuopat

1. Hyvä vaikuttaja, mutta väärä asiakas

Pod­cas­tit ovat vai­kut­ta­ja­vies­tin­tää, ja vai­kut­ta­ja­vies­tin­nän a ja o on se, et­tä vai­kut­ta­ja on luon­te­va pu­hu­maan kau­pal­li­ses­ta vies­tis­tä. Kuu­li­jat ovat tot­tu­neet kau­pal­li­siin yh­teis­töi­hin, ja tut­ki­mus­ten mu­kaan enem­mis­tö ym­mär­tää nii­den ole­van tä­tä ai­kaa, jo­ten kau­pal­li­nen yh­teis­työ si­nän­sä ei ole on­gel­ma. Sen si­jaan on­gel­ma on, jos vai­kut­ta­jal­la ei ole us­kot­ta­vaa hat­tua pu­hua asias­ta.

Esi­mer­kik­si Duud­so­nit on kiis­tat­ta tun­net­tu ryh­mä, jol­la riit­tää so­mes­sa­kin seu­raa­jia, mut­ta Duud­so­nit tus­kin ovat oi­kei­ta ih­mi­siä pu­hu­maan vaik­ka­pa te­koä­lys­tä. Sen si­jaan maam­me vuo­den 2018 myy­dyin bis­nes­kir­jai­li­ja, te­koä­lya­sian­tun­ti­ja Ant­ti Me­ri­leh­to on. Ant­ti ei ole lööp­pi­julk­kis ja so­mes­sa­kin seu­raa­jia on pal­jon vä­hem­män, mut­ta te­koä­lys­tä pu­hues­saan hä­nel­lä on oi­kea hat­tu pääs­sä.

Pelk­kä tun­net­tuus, jul­ki­suus tai so­me­seu­raa­jien mää­rä ei siis vie­lä rii­tä pod­cas­tin kau­pal­lis­ta­mi­sek­si. Jotta vaikuttajamarkkinointi on tehokasta, pi­tää myös miet­tiä, ke­nel­le vai­kut­ta­ja on auk­to­ri­teet­ti.

2. Kaupallinen yhteistyö me­dia­toi­mis­ton kaut­ta

Ko­ke­muk­se­ni mu­kaan par­haan tu­lok­sen pod­cas­tien kau­pal­lis­ta­mi­ses­sa saa, kun kes­kus­te­lee suo­raan lop­pua­siak­kaan kans­sa, ei­kä hei­dän me­dia-, mai­nos- tai vies­tin­tä­toi­mis­ton­sa kans­sa. Syi­tä on kak­si.

En­sik­si, poik­keuk­sia on, mut­ta mo­nes­ti toi­mis­to­jen tie­tä­mys podcasteista on ai­ka pin­nal­lis­ta. Se joh­taa sii­hen, et­tä po­din ana­to­miaa ei ym­mär­re­tä ei­kä si­ten sen hyö­ty­jä­kään ym­mär­re­tä. Olen ol­lut kes­kus­te­luis­sa, jois­sa vain las­ke­taan kon­tak­ti­hin­taa po­dil­le. Se on mel­ko kal­lis, sillä ei­hän po­di ole mas­sa­me­dia. Podcast markkinoinnin hyödyt onkin siinä, kun 60–80 % kuun­te­lee useamman 30 mi­nuu­tin mittaisen podcast jakson lop­puun as­ti. Kun itse podcast tuotetaan, sekä esiintyvät vieraat sekä vaikuttajat suunnitellaan ammattimaisesti, on podcast erittäin tehokas vaikuttajamarkkinoinnin sekä viestinnän kanava.

Toi­sek­si, toi­mis­tol­la voi ol­la omia int­res­se­jään pe­lis­sä. Toi­mis­to voi vaik­ka­pa suo­si­tel­la vi­deo­kam­pan­jaa po­din si­jaan, sil­lä vi­deo voi ol­la toi­mis­tol­le tuot­toi­sam­pi bis­nes.

En tar­koi­ta, et­tä toi­mis­to­jen kans­sa asioi­mi­nen ai­na oli­si pa­has­ta. Suo­men Pod­cast­me­dia­kin te­kee hy­vää yh­teis­työ­tä eri toi­mis­to­jen kans­sa. Toi­mis­toyh­teis­työn etu­na on sen vai­vat­to­muus, te­kee­hän var­si­nai­sen myyn­ti­työn asiak­kaal­le toi­mis­to, et si­nä it­se. Kan­nat­taa kui­ten­kin pi­tää mie­les­sä toi­mis­toyh­teis­työ­hön liit­ty­vät ra­joi­tuk­set.

3. Liian kevyt kaupallinen yhteistyö

Help­po ta­pa teh­dä kau­pal­lis­ta yh­teis­työ­tä on teh­dä pod­cas­tin al­kuun tai vä­liin juon­ta­jan spiik­kaa­ma pre- tai mid-roll. Par­haat eu­rot saa kui­ten­kin niin, et­tä tar­joaa asiak­kaal­le mah­dol­li­sem­man sy­väl­lis­tä yh­teis­työ­tä. Se taas tar­koit­taa, et­tä asia­kas on so­ve­liaal­la ta­val­la mu­ka­na ko­ko si­säl­lös­sä, ei vain eriy­te­tyis­sä blo­keis­sa. Tä­mä ei tar­koi­ta si­tä, et­tä ko­ko puo­len tun­nin jak­son ajan pi­täi­si hö­pöt­tää asiak­kaas­ta, ei­kä näin yleen­sä ei voi teh­dä, kos­ka si­säl­lös­tä tu­li­si kuu­li­jal­le tyl­sää, vaan asia­kas voi­daan huo­mioi­da esi­mer­kik­si jak­son tee­mo­ja suun­ni­tel­taes­sa, vie­rai­den va­lin­nas­sa jne.

Vaik­ka yh­teis­töi­tä on hel­pom­pi so­pia yk­sit­täi­siin jak­soi­hin, pi­dem­piai­kai­set, useam­man jak­son tai jo­pa ko­ko sar­jan kump­pa­nuu­det ovat pal­kit­se­vim­pia se­kä kump­pa­nil­le et­tä po­daa­jall­le.

4. Kaupallinen yhteistyö vain podcastissa

Tä­mä on edel­li­sen koh­dan laa­jen­nus. Kau­pal­li­nen yh­teis­työ tuo par­haat sum­mat, kun se ei ra­joi­tu pelk­kään pod­cas­tiin. Kaupallinen podcast on yh­teis­työn ydin, mut­ta voi­sit­ko teh­dä myös so­me­vi­deoi­ta tai -jul­kai­su­ja po­diin llit­tyen? Ken­ties esiin­tyä asiak­kaan ta­pah­tu­mas­sa? Käy­dä vie­rasb­log­gaa­mas­sa hei­dän blo­gis­saan? Teh­dä yh­tei­sen tie­dot­teen asiak­kaan kans­sa?

Mi­tä enem­män kiin­ne­pis­tei­tä kau­pal­li­sel­la yh­teis­työl­lä on, si­tä pa­rem­mat ovat myös kor­vauk­set. Ko­ke­muk­se­ni mu­kaan nä­mä ekst­rat yleen­sä unoh­de­taan ko­ko­naan. Mi­kä­li ha­luat lu­kea li­sää täs­tä ai­hees­ta, lataa maksuton oppaamme podcastilla tienaamisesta.

5. Kaupallinen podcast, mitä jää viivan alle?

Tu­los­vaa­ti­mus on kas­va­nut mark­ki­noin­nis­sa val­ta­vas­ti vii­mei­sen vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na. Enää ei­vät rii­tä pel­kät vä­lit­tö­mät tu­lok­set, ku­ten po­din kuun­te­lu­mää­rät tai kuun­te­lu­kes­tot. Ne­kin ovat ar­vok­kai­ta mit­ta­rei­ta, mut­ta li­säk­si pi­tää saa­da bis­nes­hyö­ty­jä eli tu­los­ta suo­raan vii­van al­le fir­man tu­los­las­kel­mas­sa.

Kaupallisen podcastin lii­ke­toi­min­ta­hyö­ty­jen mit­taa­mi­ses­sa on kuitenkin mon­ta on­gel­maa. Esi­mer­kik­si voi ol­la vai­keaa osoit­taa, et­tä li­sään­ty­nyt myyn­ti, asia­kas­tyy­ty­väi­syys tai muu vas­taa­va oli­si­vat juu­ri po­din an­sioi­ta, ei­kä vaik­ka­pa fir­man hen­ki­lös­tön kou­lu­tuk­seen si­joit­ta­mien eu­ro­jen an­sio­ta. On­gel­mis­taan huo­li­mat­ta bis­nes­hyö­ty­jen ta­voit­te­le­mi­nen on ai­noa ta­pa pääs­tään suu­riin ra­hoi­hin kiin­ni.

Kan­nat­taa myös miet­tiä, mit­kä ovat pe­rim­mäi­set syyt yh­teis­työl­le. Nä­ky­vyys har­voin riit­tää it­ses­sään syyk­si. Kan­nat­taa miet­tiä, mi­kä on se avain­vies­ti, jo­ta kump­pa­ni ha­luaa tuo­da esil­le ja mi­ten se vai­kut­taa eu­rois­sa.

Kaipaatko apua podcastisi kaupallistamisessa? Ota yhteyttä, niin nostetaan myyntisi uusiin lukuihin!

Kommentit
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Mistä menestyvä podcast rakentuu?
Lataa ilmainen oppaamme hyvän podcastin anatomiasta.
Lataa opas täältä. Ei kiitos