Vaikuttaja­markkinointi

Vaikuttaja­markkinointi

Vaikuttaja­markkinointi

Vaikuttajamarkkinoinnin voima perustuu tuttuun kasvoon, jolla on auktoriteettia vaikuttaa kohderyhmäsi ostopäätökseen.
Ota yhteyttä! Me yhdistämme sinut oikean vaikuttajan kanssa.  Milloin vaikuttajamarkkinointi sopii yrityksellesi?
  Kun haluat tavoittaa asiakkaasi tehokkaammin
  Vaikuttajalta saatu suositus vaikuttaa kuulijan mielipiteisiin huomattavasti enemmän kuin perinteinen markkinointiviestintä.
  Kun haluat kasvattaa
  liiketoimintaasi
  Vaikuttajamarkkinoinnilla tavoitat enemmän asiakkaita, jotka ovat sitoutuneita ostamaan tuotteitasi ja palveluitasi.
  Kun haluat näkyä ja kuulua monikanavaisesti
  Vaikuttajamarkkinoinnilla saat näkyvyyttä kuluttajien keskuudessa, jotka eivät välttämättä muutoin löytäisi yritystäsi.
  shadow
  Kovaksi keitetyt -podcast
  Huppukokit Henri Alén ja Tommi Tuominen etsivät podcast-yhteistyökumppania, joksi valikoiduimme yhdessä markkinointiviestintätoimisto Source & Kitchenin sekä viestintätoimisto Viestintäliigan kanssa.

  Onnistuimme menestyksekkäästi osoittamaan, miten kaupalliset yhteistyöt voidaan toteuttaa ilman, että sisältö kärsii. Kovaksi Keitetyt -podcastia on kuunneltu lähes 40 000 kertaa, ja se oli yksi ensimmäisistä suomalaisista podcasteista, jonka tuotantoon otettiin vahvasti mukaan myös musiikki- ja voice-over elementtejä.
  shadow
  Bo Living -podcast
  Asun­to­kau­pas­sa on to­ki pal­jon ra­tio­naa­li­sia pe­rus­tei­ta ai­na ne­liö­mää­räs­tä asun­non kun­toon, mut­ta asun­to­kaup­pa on myös täyn­nä tun­net­ta. Täs­tä oi­val­luk­ses­ta Bo Li­ving -pod­cas­tin te­ko läh­ti liik­keel­le, sil­lä au­dio so­pii lois­ta­vas­ti tun­teen vä­lit­tä­mi­seen.

  Bo Li­ving -pod­cas­tin kuun­te­li­jois­ta nel­jä vii­des­tä kuun­te­li jak­son lop­puun saak­ka. Pod­cas­tia kuun­nel­laan ak­tii­vi­ses­ti yhä, vaik­ka en­sim­mäi­nen tuo­tan­to­kau­si on jo päät­ty­nyt. Vii­si­nu­me­roi­sen ko­ko­nais­kuun­te­lu­mää­rän saa­vut­ta­neen po­din no­tee­ra­si­vat myös Mark­ki­noin­ti & Mai­non­ta se­kä Il­ta­leh­ti.
  shadow
  Podiatri -podcast
  Lää­keyh­tiö Boeh­rin­ger In­gel­heim lä­hes­tyi mei­tä et­sies­sään uut­ta ta­paa lää­kä­rei­den ta­voit­ta­mi­sek­si. Lää­keyh­tiöt ovat pe­rin­tei­ses­ti jär­jes­tä­neet in­fo­ti­lai­suuk­sia lää­kä­reil­le, mut­ta Boeh­rin­ger In­gel­heim oli huo­man­nut, et­tä pe­rin­teet kai­pa­si­vat uu­distamista.

  Kon­sep­toim­me yh­des­sä lää­keyh­tiön kans­sa pod­cas­tin, jo­ta lää­kä­rit voi­vat kuun­nel­la sil­loin, kun se heil­le so­pii. Huo­lel­li­nen taus­ta­työ kan­nat­ti, sil­lä tä­mä lää­kä­reil­le koh­den­net­tu pod­cast on me­nes­ty­nyt yli odo­tus­ten. Si­säl­lön kiin­nos­ta­vuu­des­ta ker­too se, et­tä kol­me nel­jäs­tä kuun­te­li­jas­ta kuun­te­lee pod­cast-jak­son alus­ta lop­puun saak­ka.
  shadow
  Pitääkö tästäkin puhua? -podcast
  Am­nes­ty In­ter­na­tio­na­lin Suo­men osas­to ha­lu­si pod­cas­til­laan pu­hu­tel­la sel­lai­sia suo­ma­lai­sia, jot­ka ei­vät vie­lä ole kiin­nos­tu­nei­ta Am­nes­tyn toi­min­nas­ta. He ta­voit­ti­vat jo hy­vin oman ylei­sön­sä, jo­ten pod­cas­til­la ha­lut­tiin ta­voit­taa sel­lai­sia hen­ki­löi­tä, jot­ka ei­vät nor­maa­lis­ti seu­raa Am­nes­tyn toi­min­taa.

  Am­nes­ty In­ter­na­tio­na­lin Suo­men osas­ton tie­dot­ta­ja Ii­na Lin­de­man kir­joit­ti pod­cas­tin en­sim­mäi­sen jak­son jul­kai­sun jäl­keen Lin­ke­dIn-ti­lil­leen: ”Jos jos­kus mie­tit­te, et­tä pi­täi­si­kö teh­dä pod­cast omin voi­min vai am­mat­ti­lai­sen kans­sa, niin suo­sit­te­len am­mat­ti­lais­ta."
  shadow
  Elämäntyönä rikos -podcast
  Tuo­tim­me Sto­ry­te­lil­le true cri­me -tyy­li­la­jin pod­cas­tin, jos­sa ri­kol­li­suut­ta kä­si­tel­lään uu­des­ta nä­kö­kul­mas­ta. Sto­ry­te­lil­le sen omat al­ku­pe­räis­sar­jat ovat valt­ti­kort­ti, jol­la se voi hou­ku­tel­la uu­sia kuun­te­li­joi­ta pal­ve­lun­sa pa­riin – ai­van ku­ten ko­ko maail­man tun­te­mat suo­ra­tois­to­pal­ve­lut­kin te­ke­vät.

  Juontaja Max Seeck sanoi ää­ni­tys­ten jäl­keen, et­tä ei ole kir­jo­jaan kir­joit­taes­saan men­nyt kos­kaan niin sy­väl­le ri­kos­ten maail­maan, kuin mi­tä tä­män pod­cas­tin si­säl­löis­sä men­nään. Sar­ja osoit­ti, et­tä kun ää­neen pääs­te­tään oman alan­sa asian­tun­ti­joi­ta, saa­daan ai­kaan mie­len­kiin­tois­ta ja laa­du­kas­ta si­säl­töä.
  Miksi valita meidät kumppaniksi vaikuttajamarkkinointiin?
  Takaamme sujuvan
  yhteistyön
  Suomen Podcastmedia on vaikuttajamarkkinoinnin ammattilainen. Autamme yrityksiä sekä vaikuttajia löytämään täydelliset yhteistyökumppanit.
  Saat laajan
  vaikuttajaverkoston
  Löytääksemme juuri oikean vaikuttajan jokaiselle asiakkaallemme, etsimme jatkuvasti sopivia vaikuttajia asiakkaidemme podcasteihin.
  Etsimme
  vaikuttajan puolestasi
  Kartoitamme tarkasti avainsanoman, kohdeyleisön, sekä yhteistyön tavoitteet, joiden pohjalta selvitämme kenen kanssa vaikuttajayhteistyö olisi parasta toteuttaa.
  Usein kysyttyä vaikuttajamarkkinoinnista

  Mitä on vaikuttajamarkkinointi?


  Vaikuttajamarkkinoinnissa auk­to­ri­tee­til­ta ja tu­tul­ta kas­vol­ta saa­tu suo­si­tus tai tuo­te­ko­ke­mus vai­kut­taa kuu­li­joi­den mie­li­pi­tei­siin huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin pe­rin­tei­nen mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä. Vaikuttajamarkkinoinnilla pyritään vaikuttamaan kohderyhmän käyttäytymiseen suhteellisen vaivattomasti ja huomaamattomasti. Vaikuttajamarkkinoinnilla pystytään tehokkaasti myymään tuotteita tai palveluita juuri oikealle yleisölle.

  Mitä hyötyä on vaikuttajamarkkinoinnista?


  Vaikuttajamarkkinoinnin suurin hyöty on, että vaikuttaja tuntee kohdeyleisönsä kuin omat taskunsa. Oi­kea vai­kut­ta­ja pys­tyy vai­kut­ta­maan seu­raa­jien­sa asen­tei­siin, tie­toon se­kä os­to­käyt­täy­ty­mi­seen — py­sy­väs­ti. Vaikuttajamarkkinoinnissa tärkeintä on pystyä yhdistämään oikea vaikuttaja, brändi sekä yritys tai yhteisö.

  Miten kaupallinen yhteistyö toimii podcastissa?


  Tu­lok­se­kas vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti ja kau­pal­li­nen yh­teis­työ pod­cas­tin muo­dos­sa vaa­tii tun­ne­tun hos­tin ja vie­raat, joil­la on oma, si­tou­tu­nut ylei­sö. Tär­kein­tä pod­cas­tis­sa on luo­da si­säl­töä, jo­ka puh­taas­ti kiin­nos­taa, ak­ti­voi, ja tuo li­säar­voa kuun­te­li­jan elä­mään, ja jo­hon si­säl­ly­tet­ty kau­pal­li­nen yh­teis­työ so­vel­tuu luon­nol­li­ses­ti. Näin vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti ta­pah­tuu luon­nol­li­ses­ti.

  Miksi podcastin tuottaminen kannattaa?


  Podcastin tuottaminen kannaattaa, koska pod­cast van­git­see vas­taa­not­ta­jan huo­mion te­hok­kaam­min kuin mi­kään muu me­dia. Si­tä kuun­nel­laan kes­ki­mää­rin 18 mi­nuut­tia ker­ral­laan ja kuun­te­li­ja kuun­te­lee yleen­sä puo­let tuo­tan­to­kau­den jak­sois­ta. Kuun­te­li­jan ja pod­cas­tin vä­lil­le muo­dos­tuu siis ai­nut­laa­tui­nen suh­de.

  Etsitkö sopivaa vaikuttajaa?
  Ota yhteyttä. Autamme sinua löytämään sopivat yhteistyökumppanit.

   Mistä menestyvä podcast rakentuu?
   Lataa ilmainen oppaamme hyvän podcastin anatomiasta.
   Lataa opas täältä. Ei kiitos