Podcast-tuotanto

Suomen Podcastmedia on Suomen suurimpien yritysten sekä yhteisöjen luottama täyden palvelun podcast-tuotantoyhtiö.
Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä mieleenpainuva podcast!
3 syytä, miksi podcastin tuottaminen kannattaa
Podcastia kuunnellaan
jopa pari tuntia
Podcast-tuotannon etu on se, että kuulija kuuntelee sarjasta useita jaksoja ja jokaista niistä 20-25 min. Eli yhteensä helposti pari tuntia sinun asiaasi.
Tavoitat kohderyhmäsi
tehokkaasti
Podcast-tuotanto ei saavuta miljoonayleisöä, mutta helposti tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia juuri oikeita kontakteja.
Podcast soveltuu
moneen käyttöön
Podcast-tuotanto soveltuu paitsi brändi- ja tuotemarkkinointiin, myös ajatusjohtajuuteen, työnantajakuvan rakentamiseen ja henkilöbrändäykseen.
shadow
Kovaksi keitetyt -podcast
Huppukokit Henri Alén ja Tommi Tuominen etsivät podcast-yhteistyökumppania, joksi valikoiduimme yhdessä markkinointiviestintätoimisto Source & Kitchenin sekä viestintätoimisto Viestintäliigan kanssa.

Onnistuimme menestyksekkäästi osoittamaan, miten kaupalliset yhteistyöt voidaan toteuttaa ilman, että sisältö kärsii. Kovaksi Keitetyt -podcastia on kuunneltu lähes 40 000 kertaa, ja se oli yksi ensimmäisistä suomalaisista podcasteista, jonka tuotantoon otettiin vahvasti mukaan myös musiikki- ja voice-over elementtejä.
shadow
Bo Living -podcast
Asun­to­kau­pas­sa on to­ki pal­jon ra­tio­naa­li­sia pe­rus­tei­ta ai­na ne­liö­mää­räs­tä asun­non kun­toon, mut­ta asun­to­kaup­pa on myös täyn­nä tun­net­ta. Täs­tä oi­val­luk­ses­ta

Bo Li­ving -pod­cas­tin te­ko läh­ti liik­keel­le, sil­lä au­dio so­pii lois­ta­vas­ti tun­teen vä­lit­tä­mi­seen. Bo Li­ving -pod­cas­tin kuun­te­li­jois­ta nel­jä vii­des­tä kuun­te­li jak­son lop­puun saak­ka. Pod­cas­tia kuun­nel­laan ak­tii­vi­ses­ti yhä, vaik­ka en­sim­mäi­nen tuo­tan­to­kau­si on jo päät­ty­nyt. Vii­si­nu­me­roi­sen ko­ko­nais­kuun­te­lu­mää­rän saa­vut­ta­neen po­din no­tee­ra­si­vat myös Mark­ki­noin­ti & Mai­non­ta se­kä Il­ta­leh­ti.
shadow
Podiatri -podcast
Lää­keyh­tiö Boeh­rin­ger In­gel­heim lä­hes­tyi mei­tä et­sies­sään uut­ta ta­paa lää­kä­rei­den ta­voit­ta­mi­sek­si. Lää­keyh­tiöt ovat pe­rin­tei­ses­ti jär­jes­tä­neet in­fo­ti­lai­suuk­sia lää­kä­reil­le, mut­ta Boeh­rin­ger In­gel­heim oli huo­man­nut, et­tä pe­rin­teet kai­pa­si­vat uudistamista.

Kon­sep­toim­me yh­des­sä lää­keyh­tiön kans­sa pod­cas­tin, jo­ta lää­kä­rit voi­vat kuun­nel­la sil­loin, kun se heil­le so­pii. Huo­lel­li­nen taus­ta­työ kan­nat­ti, sil­lä tä­mä lää­kä­reil­le koh­den­net­tu pod­cast on me­nes­ty­nyt yli odo­tus­ten. Si­säl­lön kiin­nos­ta­vuu­des­ta ker­too se, et­tä kol­me nel­jäs­tä kuun­te­li­jas­ta kuun­te­lee pod­cast-jak­son alus­ta lop­puun saak­ka.
shadow
Pitääkö tästäkin puhua? -podcast
Am­nes­ty In­ter­na­tio­na­lin Suo­men osas­to ha­lu­si pod­cas­til­laan pu­hu­tel­la sel­lai­sia suo­ma­lai­sia, jot­ka ei­vät vie­lä ole kiin­nos­tu­nei­ta Am­nes­tyn toi­min­nas­ta. He ta­voit­ti­vat jo hy­vin oman ylei­sön­sä, jo­ten pod­cas­til­la ha­lut­tiin ta­voit­taa sel­lai­sia hen­ki­löi­tä, jot­ka ei­vät nor­maa­lis­ti seu­raa Am­nes­tyn toi­min­taa.

Am­nes­ty In­ter­na­tio­na­lin Suo­men osas­ton tie­dot­ta­ja Ii­na Lin­de­man kir­joit­ti pod­cas­tin en­sim­mäi­sen jak­son jul­kai­sun jäl­keen Lin­ke­dIn-ti­lil­leen: ”Jos jos­kus mie­tit­te, et­tä pi­täi­si­kö teh­dä pod­cast omin voi­min vai am­mat­ti­lai­sen kans­sa, niin suo­sit­te­len am­mat­ti­lais­ta."
shadow
Elämäntyönä rikos -podcast
Tuo­tim­me Sto­ry­te­lil­le true cri­me -tyy­li­la­jin pod­cas­tin, jos­sa ri­kol­li­suut­ta kä­si­tel­lään uu­des­ta nä­kö­kul­mas­ta. Sto­ry­te­lil­le sen omat al­ku­pe­räis­sar­jat ovat valt­ti­kort­ti, jol­la se voi hou­ku­tel­la uu­sia kuun­te­li­joi­ta pal­ve­lun­sa pa­riin – ai­van ku­ten ko­ko maail­man tun­te­mat suo­ra­tois­to­pal­ve­lut­kin te­ke­vät.

Juontaja Max Seeck ker­toi ää­ni­tys­ten jäl­keen, et­tä ei ole kir­jo­jaan kir­joit­taes­saan men­nyt kos­kaan niin sy­väl­le ri­kos­ten maail­maan, kuin mi­tä tä­män pod­cas­tin si­säl­lös­sä men­nään. Sar­ja osoit­ti, et­tä kun ää­neen pääs­te­tään oman alan­sa asian­tun­ti­joi­ta, saa­daan ai­kaan mie­len­kiin­tois­ta ja laa­du­kas­ta si­säl­töä.
Miksi valita Suomen Podcastmedia?
Teemme podcast-tuotantoa avaimet käteen periaatteella
Emme vuokraa vain studiotamme, hoidamme kaiken konseptoinnista, vieraiden valinnasta ja tuotannosta aina podcastin yleisömarkkinointiin. Teemme siis prosessista sinulle vaivattoman.
Tulostakuu kaikkiin tuottamiimme podcasteihin
Annamme tulostakuun. Meillä saat selvästi enemmän kuuntelijoita kuin tyypillinen suomalainen podcast-tuotanto saa. Lisäksi annamme kuuntelijoiden laatutakuun: meidän kuuntelijat kuuntelevat podcastisi loppuun asti, eivätkä keskeytä sitä.
Paras podcast-tuotannon markkinointiosaaminen
Podcast-tuotannoissa monesti ohjelman markkinointi yleisölle jää puolitiehen. Me tiedämme, että se on vähintään yhtä iso urakka kuin itse podcast-tuotanto. Meillä on myös dataa siitä, mitkä keinot konvertoituvat tehokkaasti kuulijoiksi ja mitkä eivät.
Usein kysyttyä podcastin tuottamisesta

Miksi podcastin tuottaminen kannattaa?


Pod­cast van­git­see vas­taa­not­ta­jan huo­mion te­hok­kaam­min kuin mi­kään muu me­dia. Si­tä kuun­nel­laan kes­ki­mää­rin 18 mi­nuut­tia ker­ral­laan, ja kuun­te­li­ja kuun­te­lee yleen­sä puo­let tuo­tan­to­kau­den jak­sois­ta. Kuun­te­li­jan ja pod­cas­tin vä­lil­le muo­dos­tuu siis ai­nut­laa­tui­nen suh­de. Kun pod­cas­ti­si ta­voit­taa oi­keat kuu­li­jat, saa kon­sep­ti­si myös nä­ky­vyyt­tä oi­kei­den ih­mis­ten kes­kuu­des­sa.

Mitä tarkoittaa kaupallinen podcast?


Pod­cas­tin voi kau­pal­lis­taa useal­la eri ta­val­la – esi­mer­kik­si pre- tai mid-roll-mai­nok­sil­la. Tuot­ta­mis­sam­me kau­pal­li­sis­sa pod­cas­teis­sa kes­ki­tym­me sy­viin si­säl­töyh­teis­töi­hin, jois­sa yritys pystyy hyödyntämään podcastin ainutlaatuista etua – syvää kuuntelijasuhdetta – parhaimmalla tavalla ja joka takaa myös vaikuttajalle parhaan korvauksen.

Minkälainen on hyvä podcast?


Hyvä podcast on laadukkaalla äänellä tuotettua asiaohjelmaa, joka on kohdennettu oikealle yleisölle. Lisäksi hyvä podcast vangitsee kuulijansa ja saa hänet palaamaan sen pariin aina uudestaan ja uudestaan. Jotta kuuntelijan mielenkiinto pysyy yllä, yhden podcastin tulee aina keskittyä yhteen aiheeseen kerrallaan. Voit lukea hyvän podcastin anatomiasta lisää blogistamme “Minkälainen on hyvä podcast?”.

Onko podcast tehokas viestintäkanava?


Pod­cast ei ole mas­sa­me­dia. Vah­vim­mil­laan pod­cast on­kin sii­nä vai­hees­sa, kun po­ten­tiaa­li­sen asiak­kaan tie­toi­suut­ta sy­ven­ne­tään vah­vak­si kiin­nos­tuk­sek­si ja hän­tä oh­ja­taan koh­ti os­to­pää­tös­tä. Jät­tiy­lei­sön si­jaan pod­cas­til­la kan­nat­taa ta­voi­tel­la juu­ri oi­kei­ta kuu­li­joi­ta. Podcastilla pystyt vaikuttamaan kohderyhmäsi ostopäätökseen täysin heidän huomaamattaan.

Mitä podcast-tuotanto kattaa?


Pal­ve­lum­me kat­taa kai­ken tar­vit­ta­van niin pod­cas­tin kon­sep­ti­suun­nit­te­lus­ta, kä­si­kir­joi­tuk­ses­ta kuin tuo­tan­nos­takin, juu­ri oi­kei­den vai­kut­ta­jien se­kä hos­tien löy­tä­mi­seen, pod­cas­tin mark­ki­noin­tiin ja ra­por­toin­tiin.

Uskallatko haastaa meidät?
Jätä yhteystietosi alta, niin palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

    Mistä menestyvä podcast rakentuu?
    Lataa ilmainen oppaamme hyvän podcastin anatomiasta.
    Lataa opas täältä. Ei kiitos