Podcast-tuotanto

Suomen Podcastmedia on Suomen suurimpien yritysten sekä yhteisöjen luottama täyden palvelun podcast-tuotantoyhtiö.
Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä mieleenpainuva podcast!3 syytä, miksi podcastin tuottaminen kannattaa
Podcast on tehokkaampi
kuin muut mediat
Podcast-tuotannon markkinoinnillinen teho korostuu oikeanlaisessa kohdennuksessa, jossa oikeanlaiset vaikuttajat ovat avainroolissa.
Podcastin kuuntelijat
ovat sitoutuneita
Koska podcasteja kuunnellaan monessa eri yhteydessä, luo se kuuntelijaan vahvan tunnesiteen, ja siksi se on tehokas kanava markkinointiin ja vaikuttamiseen.
Podcast on loistava
markkinointikanava
Monipuolisuuden ansiosta podcast-tuotanto soveltuu brändi- ja tuotemarkkinointiin, ajatusjohtajuuteen, työnantajakuvan rakentamiseen ja henkilöbrändäykseen.
Kovaksi keitetyt -podcast
Huppukokit Henri Alén ja Tommi Tuominen etsivät podcast-yhteistyökumppania, joksi valikoiduimme yhdessä markkinointiviestintätoimisto Source & Kitchenin sekä viestintätoimisto Viestintäliigan kanssa.

Onnistuimme menestyksekkäästi osoittamaan, miten kaupalliset yhteistyöt voidaan toteuttaa ilman, että sisältö kärsii. Kovaksi Keitetyt -podcastia on kuunneltu lähes 40 000 kertaa, ja se oli yksi ensimmäisistä suomalaisista podcasteista, jonka tuotantoon otettiin vahvasti mukaan myös musiikki- ja voice-over elementtejä.
Bo Living -podcast
Asun­to­kau­pas­sa on to­ki pal­jon ra­tio­naa­li­sia pe­rus­tei­ta ai­na ne­liö­mää­räs­tä asun­non kun­toon, mut­ta asun­to­kaup­pa on myös täyn­nä tun­net­ta. Täs­tä oi­val­luk­ses­ta

Bo Li­ving -pod­cas­tin te­ko läh­ti liik­keel­le, sil­lä au­dio so­pii lois­ta­vas­ti tun­teen vä­lit­tä­mi­seen. Bo Li­ving -pod­cas­tin kuun­te­li­jois­ta nel­jä vii­des­tä kuun­te­li jak­son lop­puun saak­ka. Pod­cas­tia kuun­nel­laan ak­tii­vi­ses­ti yhä, vaik­ka en­sim­mäi­nen tuo­tan­to­kau­si on jo päät­ty­nyt. Vii­si­nu­me­roi­sen ko­ko­nais­kuun­te­lu­mää­rän saa­vut­ta­neen po­din no­tee­ra­si­vat myös Mark­ki­noin­ti & Mai­non­ta se­kä Il­ta­leh­ti.
Podiatri -podcast
Lää­keyh­tiö Boeh­rin­ger In­gel­heim lä­hes­tyi mei­tä et­sies­sään uut­ta ta­paa lää­kä­rei­den ta­voit­ta­mi­sek­si. Lää­keyh­tiöt ovat pe­rin­tei­ses­ti jär­jes­tä­neet in­fo­ti­lai­suuk­sia lää­kä­reil­le, mut­ta Boeh­rin­ger In­gel­heim oli huo­man­nut, et­tä pe­rin­teet kai­pa­si­vat uudistamista.

Kon­sep­toim­me yh­des­sä lää­keyh­tiön kans­sa pod­cas­tin, jo­ta lää­kä­rit voi­vat kuun­nel­la sil­loin, kun se heil­le so­pii. Huo­lel­li­nen taus­ta­työ kan­nat­ti, sil­lä tä­mä lää­kä­reil­le koh­den­net­tu pod­cast on me­nes­ty­nyt yli odo­tus­ten. Si­säl­lön kiin­nos­ta­vuu­des­ta ker­too se, et­tä kol­me nel­jäs­tä kuun­te­li­jas­ta kuun­te­lee pod­cast-jak­son alus­ta lop­puun saak­ka.
Pitääkö tästäkin puhua? -podcast
Am­nes­ty In­ter­na­tio­na­lin Suo­men osas­to ha­lu­si pod­cas­til­laan pu­hu­tel­la sel­lai­sia suo­ma­lai­sia, jot­ka ei­vät vie­lä ole kiin­nos­tu­nei­ta Am­nes­tyn toi­min­nas­ta. He ta­voit­ti­vat jo hy­vin oman ylei­sön­sä, jo­ten pod­cas­til­la ha­lut­tiin ta­voit­taa sel­lai­sia hen­ki­löi­tä, jot­ka ei­vät nor­maa­lis­ti seu­raa Am­nes­tyn toi­min­taa.

Am­nes­ty In­ter­na­tio­na­lin Suo­men osas­ton tie­dot­ta­ja Ii­na Lin­de­man kir­joit­ti pod­cas­tin en­sim­mäi­sen jak­son jul­kai­sun jäl­keen Lin­ke­dIn-ti­lil­leen: ”Jos jos­kus mie­tit­te, et­tä pi­täi­si­kö teh­dä pod­cast omin voi­min vai am­mat­ti­lai­sen kans­sa, niin suo­sit­te­len am­mat­ti­lais­ta."
Elämäntyönä rikos -podcast
Tuo­tim­me Sto­ry­te­lil­le true cri­me -tyy­li­la­jin pod­cas­tin, jos­sa ri­kol­li­suut­ta kä­si­tel­lään uu­des­ta nä­kö­kul­mas­ta. Sto­ry­te­lil­le sen omat al­ku­pe­räis­sar­jat ovat valt­ti­kort­ti, jol­la se voi hou­ku­tel­la uu­sia kuun­te­li­joi­ta pal­ve­lun­sa pa­riin – ai­van ku­ten ko­ko maail­man tun­te­mat suo­ra­tois­to­pal­ve­lut­kin te­ke­vät.

Juontaja Max Seeck ker­toi ää­ni­tys­ten jäl­keen, et­tä ei ole kir­jo­jaan kir­joit­taes­saan men­nyt kos­kaan niin sy­väl­le ri­kos­ten maail­maan, kuin mi­tä tä­män pod­cas­tin si­säl­lös­sä men­nään. Sar­ja osoit­ti, et­tä kun ää­neen pääs­te­tään oman alan­sa asian­tun­ti­joi­ta, saa­daan ai­kaan mie­len­kiin­tois­ta ja laa­du­kas­ta si­säl­töä.
Miksi valita Suomen Podcastmedia?
Teemme Podcast-tuotantoa avaimet käteen periaatteella.
Kaut­tam­me saat käyt­töö­si ko­ke­neet tuot­ta­jat, vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin am­mat­ti­lai­set se­kä sisältöstrategian vi­sio­nää­rit.
Kauttamme saat kattavan vaikuttajaverkoston.
Kat­ta­van vai­kut­ta­ja­ver­kos­tom­me kaut­ta löy­dät kon­sep­til­le­si yri­tyk­sel­le­si tai jär­jes­töl­le­si juu­ri oi­kean vai­kut­ta­jan, joka tuntee kohdeyleisösi.
Teemme podcasteja
tuoshakuisesti.
Tuo­tam­me vain me­nes­ty­viä pod­cas­te­ja. Suun­nit­te­le­mme ratkaisut tavoitteenamme yhdistää brändi, vaikuttaja ja kohderyhmä kokonaisuudeksi.
Usein kysyttyä podcastin tuottamisesta

Miksi podcastin tuottaminen kannattaa?


Pod­cast van­git­see vas­taa­not­ta­jan huo­mion te­hok­kaam­min kuin mi­kään muu me­dia. Si­tä kuun­nel­laan kes­ki­mää­rin 18 mi­nuut­tia ker­ral­laan, ja kuun­te­li­ja kuun­te­lee yleen­sä puo­let tuo­tan­to­kau­den jak­sois­ta. Kuun­te­li­jan ja pod­cas­tin vä­lil­le muo­dos­tuu siis ai­nut­laa­tui­nen suh­de. Kun Pod­cas­ti­si ta­voit­taa oi­keat kuu­li­jat, saa kon­sep­ti­si myös nä­ky­vyyt­tä oi­kei­den ih­mis­ten kes­kuu­des­sa.

Mitä tarkoittaa kaupallinen podcast?


Pod­cas­tin voi kau­pal­lis­taa useal­la eri ta­val­la – esi­mer­kik­si pre- tai mid-roll-mai­nok­sil­la. Tuot­ta­mis­sam­me kau­pal­li­sis­sa pod­cas­teis­sa kes­ki­tym­me sy­viin si­säl­töyh­teis­töi­hin, jois­sa asiak­kai­dem­me lii­ke­toi­min­nan ym­mär­tä­mi­nen vie to­ki pal­jon ai­kaa, mut­ta jois­sa toi­saal­ta myös liik­ku­vat par­haim­mat eu­rot niin vai­kut­ta­jal­le, yri­tyk­sel­le ja jär­jes­töl­le.

Minkälainen on hyvä podcast?


Hyvä podcast on laadukkaalla äänellä tuotettua asiaohjelmaa, joka on kohdennettu oikealle yleisölle. Lisäksi hyvä podcast vangitsee kuulijansa ja saa hänet palaamaan sen pariin aina uudestaan ja uudestaan. Jotta kuuntelijan mielenkiinto pysyy yllä, yhden podcastin tulee aina keskittyä yhteen aiheeseen kerrallaan. Voit lukea hyvän podcastin anatomiasta lisää blogistamme “Minkälainen on hyvä podcast?”.

Onko podcast tehokas viestintäkanava?


Pod­cast ei ole mas­sa­me­dia. Vah­vim­mil­laan pod­cast on­kin sii­nä vai­hees­sa, kun po­ten­tiaa­li­sen asiak­kaan tie­toi­suut­ta sy­ven­ne­tään vah­vak­si kiin­nos­tuk­sek­si ja hän­tä oh­ja­taan koh­ti os­to­pää­tös­tä. Jät­tiy­lei­sön si­jaan pod­cas­til­la kan­nat­taa ta­voi­tel­la juu­ri oi­kei­ta kuu­li­joi­ta. Podcastilla pystyt vaikuttamaan kohderyhmäsi ostopäätökseen täysin heidän huomaamattaan.

Mitä podcast-tuotanto kattaa?


Pal­ve­lum­me kat­taa kai­ken tar­vit­ta­van niin pod­cas­tin kon­sep­ti­suun­nit­te­lus­ta kä­si­kir­joi­tuk­ses­ta, se­kä tuo­tan­nos­ta, juu­ri oi­kei­den vai­kut­ta­jien se­kä hos­tien löy­tä­mi­seen, pod­cas­tin mark­ki­noin­tiin ja ra­por­toin­tiin. Pod­cast-tuo­tan­to al­kaa täs­mäl­li­ses­tä koh­den­nuk­ses­ta, jos­sa oi­kean­lai­set vai­kut­ta­jat ovat avain­roo­lis­sa.

Uskallatko haastaa meidät?
Jätä yhteystietosi alta, niin palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Mistä menestyvä podcast rakentuu?
Lataa ilmainen oppaamme hyvän podcastin anatomiasta.
Lataa opas täältä. Ei kiitos