Podcast-tuotanto

Oletko yritys, jonka tavoittena on tavoittaa juuri oikea kohderyhmä, mutta et vain tiedä miten se onnistuu? Hyvä, olet tullut oikeaan paikkaan!

Suomen Podcastmedia on suomen suurimpien yritysten sekä yhteisöjen luottama täyden palvelun podcast-tuotantoyhtiö sekä -kumppani.

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä menestyksekäs podcast!

Podcast-tuotanto avaimet käteen periaatteella!

Kaut­tam­me saat käyttöösi ko­ke­neet tuot­ta­jat, vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin am­mat­ti­lai­set se­kä si­säl­töst­ra­te­gian vi­sio­nää­rit.

Tuo­tam­me vain me­nes­ty­viä pod­cas­te­ja. Suun­nit­te­le­mme rat­kai­sut asiakkaan tarpeiden mukaan tavoitteenamme yhdistää brändi, vaikuttaja ja kohderyhmä toimivaksi kokonaisuudeksi.

Pal­ve­lum­me kat­taa kai­ken tar­vit­ta­van aina pod­cas­tin kon­sep­ti­suun­nit­te­lus­ta, kä­si­kir­joi­tuk­ses­ta, se­kä tuo­tan­nos­ta lähtien. Löydämme sinulle juuri oi­keat vai­kut­ta­jat se­kä hostit, sekä hoidamme pod­cas­tin mark­ki­noin­nin ja ra­por­toin­nin puolestasi.

Tiedustele rohkeasti podcast-tuotannosta, kerromme mielellämme lisää!

Meidän podcasteihin
aina parhaimmat vaikuttajat

Podcast-tuotanto al­kaa täsmällisestä koh­den­nuk­ses­ta, jos­sa oi­kean­lai­set vai­kut­ta­jat ovat avain­roo­lis­sa.

Kat­ta­van vai­kut­ta­ja­ver­kos­tom­me kaut­ta löy­dät kon­sep­til­le­si, yri­tyk­sel­le­si tai jär­jes­töl­le­si juu­ri oi­kean vai­kut­ta­jan, jo­ka tun­tee koh­de­ryh­män­sä kuin omat taskunsa. Näin vaikuttajalla on jo val­miik­si auk­to­ri­teet­ti tar­vit­se­mas­ta­si ai­he­pii­ris­tä.

Kun Pod­cas­ti­si ta­voit­taa oi­keat kuu­li­jat, saa kon­sep­ti­si myös nä­ky­vyyt­tä oi­kei­den ih­mis­ten kes­kuu­des­sa.

Kysy meiltä lisätietoa vaikutusverkoston hyödyntämisestä podcastissasi!

Podcastin kuuntelijat ovat sitoutuneita

Pod­cas­te­ja kuun­nel­laan ren­tou­tu­mi­seen, viih­tee­seen ja op­pi­mi­seen niin au­tois­sa, len­keil­lä kuin ko­to­na. Pod­cast on näin ollen ainutlaatuisessa ase­mas­sa luomassa kuun­te­li­jaan vah­van tun­ne­si­teen. Tämä saa heidät palaamaan pod­cas­tin pa­riin aina uu­des­taan ja uu­des­taan. Sik­si pod­cast on te­ho­kas mark­ki­noin­nin se­kä vai­kut­ta­mi­sen ka­na­va.

Pod­cast-tuo­tan­to so­vel­tuu eri­no­mai­ses­ti niin brän­di- ja tuo­te­mark­ki­noin­tiin, työnan­ta­ja­mie­li­ku­van ra­ken­ta­mi­seen, yh­teis­kun­ta­vas­tuun osoit­ta­mi­seen, aja­tus­joh­ta­juu­teen se­kä hen­ki­löb­rän­däyk­seen.

Ota yhteyttä, suunnitellaan juuri sinun yleisöllesi parhaiten sopiva podcast!

Miksi podcastin tuottaminen kannattaa?

Podcast vangitsee vastaanottajan huomion tehokkaammin kuin mikään muu media. Sitä kuunnellaan keskimäärin 18 minuuttia kerrallaan, ja kuuntelija kuuntelee yleensä puolet tuotantokauden jaksoista. Kuuntelijan ja podcastin välille muodostuu siis ainutlaatuinen suhde.

Lue lisää podcast-palveluistamme!